Ramning Utbildning AB
Meny

Språk

På Fyra Elementen lägger vi stor vikt vid varje barns språkutveckling. Vi har en medveten och reflekterande hållning där vi hittar former för att synliggöra barns språkliga processer. Utifrån dessa får vi en grund för dialog och vidare arbete. Vi stimulerar dagligen barnens språkutveckling vid samling, sagoläsning, rim och ramsor, lekar, musik och andra skriftspråkliga möten.

Vi visar stort intresse för barns experimenterande med språk. Språket och vår identitet hör ihop. Ett rikt språk är avgörande för att kunna förmedla känslor, åsikter och tankar genom verbal kommunikation, men även genom skriftspråk, kroppsspråk, dans, musik, drama och skapande verksamhet.

alfabetet.jpg Pedagogerna på Fyra Elementen är goda förebilder och använder ett rikt, varierat och nyanserat språk i alla typer av samspel med barnen. En stor del av dagen ägnas åt just olika typer av samspel och pedagogerna tar varje tillfälle i akt att samtala, argumentera, förklara, lyssna, reflektera och kommunicera med barnen och skapa situationer där olika typer av samspel uppstår.
Barn med andra modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla även sitt modersmål. Vi tar tillvara pedagogers och föräldrars olika språkliga kompetenser för att ge alla barn samma möjlighet att erövra ny språkkunskap.

Vi arbetar för att stimulera barnens språkliga utveckling så att de är väl rustade med läsförståelsestrategier. Det handlar om att arbeta utifrån genre och texttyper så att barnen får öva sig i att hantera olika former av text i vårt samhälle som präglads av en mångfald av textvärldar.