Ramning Utbildning AB
Meny

Pedagogik

Pedagogik

Förskolan Fyra Elementen har fyra pedagogiska inriktningar som utgör De fyra elementen: språk, demokrati, genus oh hållbar utveckling.

Målsättningar för verksamheten

Målsättningarna är flera. De utgår alla från Förskolan Fyra Elementens inriktningar språk, demokrati, genus och hållbar utveckling.

En första målsättning - lära i ett sammanhang
- är att starta ett paraplyprojekt i förskoleverksamheten som handlar om hållbarhet och ett långsiktigt miljömedvetet förhållningssätt till vår värld som vi lever i. I detta övergripande projekt kan man fånga upp det som barnen är intresserade av och skapa olika temainriktade arbeten tillsammans med närvarande och lyhörda pedagoger.

En andra målsättning - lärandemiljön
- är att skapa en trygg, spännande och utforskande lärandemiljö för barn att vistas och lära i. Vår inställning är att alla barn har rätt att möta närvarande, forskningsnära och engagerade pedagoger som är positiva förebilder.

En tredje målsättning - systematiskt kvalitetsarbete
- är att bli en av Sveriges bästa förskolor resultatmässigt. De resultat som går att mäta är bland annat föräldraundersökningar, medarbetarundersökningar och framför allt vilka förmågor och kunskaper som barnen för med sig till skolan.

En fjärde målsättning - trygghet genom professionellt förhållningssätt
- är att skapa ett tillitsfullt klimat för alla individer i Förskolan Fyra Elementen. Att verka för att varje barn, förälder, pedagog eller annan person som vistas i förskoleverksamheten känner sig sedd och bekräftad som människa.

Syfte med målsättningarna

Ambitionen är att varje barn har med sig verktyg att hantera nya utmaningar som barnet kommer att möta i sin fortsatta utbildning. Det handlar om att lära sig lära (studieteknik), kunskapsinhämtning, läs- och skrivutveckling, etik och moral, samt att dessa framgångar i individens utveckling baseras på en grund där hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar aktiva val och ställningstaganden för en framtidsinriktad samhälls- och världsmedborgare.

Varje enskild individ ska få sina behov tillgodosedda och detta genom en dynamisk gruppverksamhet som förespråkar inkludering.

Den pedagogiska verksamheten i förskolan ska ta nya kliv in i framtiden i syfte att främja en ökad status för förskolläraryrket och förskolan som pedagogiskt organ i sin helhet. Genom att föregå med goda pedagogiska förebilder kan Förskolan Fyra Elementen medvetandegöra fler människor om vilken viktig del förskolan utgör för varje barns fortsatta lärande. Och vilken enormt viktig grund som läggs i förskoleåldern för barnens livslånga lärande.

De förmågor och kompetenser som barnen får pröva och träna i förskolan är väsentliga för deras inlärningsförmåga och kommande skolframgångar. På lång sikt blir pedagogiska insatser i förskolan en stor investering för Sveriges framtid.