Ramning Utbildning AB
Meny

Genus

På Fyra Elementen Förskolor möts varje barn som en individ, inte som ett kön, (pojke eller flicka). Vi strävar efter att ha ett öppet, könsneutralt pedagogiskt material där användningsområdet inte är givet eller könskodat. Vi erbjuder även väl genomtänkt litteratur som inkluderar alla barn och familjer och som speglar det mångfaldiga samhället vi alla vill och önskar att våra barn ska få leva och växa i.

genus-5.jpg

Ett fungerande arbetssätt för att motverka cementeringen av stereotypa könsroller kräver ett aktivt arbetssätt hos oss pedagoger. I vår utbildning gör vi kontinuerliga observationer för att uppmärksamma vårt vuxna förhållningssätt. Barn är inte, barn blir, utifrån de förväntningar vi vuxna har på dem. Vi vill, genom detta synsätt uppmärksamma dessa förväntningar och bredda dem, så att alla barn ges en mångfald av möjligheter att utvecklas på sitt eget bästa sätt.

Känslor har ingen könstillhörighet och alla har rätt till sina känslor. Därför jobbar vi med olika typer av pedagogiska verktyg för att barnen ska lära sig känna, känna igen och sätta ord på det de upplever men också lära sig läsa av sin omgivning för att förstå hur de påverkar den.

Genusarbetet på Fyra Elementen Förskolor ska vara aktivt och föränderligt. Eftersom vår barngrupp består av individer som är i ständig omvandling och utveckling, måste även utbildningen och undervisning vara det.

figurer.jpg